NT 27/1 Islak-Kuru Süpürge    Kompakt NT 27/1; 27 litrelik kapasitesi, yüksek manevra kabiliyeti kullan?c? dostu ?slak - kuru elektrik süpürgesi tüm ihtiyaçlar?n?z? kar??lamak için tasarlanm??t?r. Güçlü fan? sayesinde inan?lmaz güçlü bir emi?e sahiptir. Kartu? filtre sistemi kullan?lmaktad?r. Mekanik ?amand?ra sistemi ta?malar? önleyerek makinenin otomatik olarak durdurulmas?n? sa?lar. Motorun korumas?n? olu?turan ana kapa??n üzerinde bulunan düz yüzey, kullan?c?n?n ekstra ürünler koyabilece?i bir alan yarat?r. Makine gövdesi dayan?kl? bir plastikten yap?lm??t?r ve ayn? zamanda makine kullan?l?rken gelebilecek zararlar? minimize eder. Aksesuar bölümleri ve kablo sarma alan? ile kullan?c?lar?n i?lerini kolayla?t?r?r.Scroll