AS5160/AS5160T Yer Temizleme Makinas?  Viper AS5160 ve sürü? motorlu modeli AS5160T yüksek verimlili?e sahip arkadan iticili zemin otomatlard?r, yüksek tank kapasitesi ve güçlü aküleri sayesinde saatlerce temizlik yapabilmenizi sa?lar. Ergonomik tasar?m? sayesinde kolay ve rahat temizlik yapars?n?z.

   

  Otel, restoranlar, metro ve otobüs istasyonlar?, fabrikalar, süper marketler, AVM'ler, hastaneler, okullar ve di?er ticari kurulu?lar?n temizli?i için ideal bir tercihtir.

  51cm y?kama geni?li?i ve 450 Watt l?k güçlü f?rça motoru sayesinde, AS5160 i?inizin h?zl? ve kolayca yap?lmas?n? sa?lar. Özellikle Sürü? motorlu modeli (T-Traction) seçerseniz, 150 Watt l?k sürü? motoru ileri yönde size ek bir h?z kazand?racakt?r. 2x12 Volt aküleri ve 61 litrelik kirli ve temiz su tanklar? sayesinde saatleri durmaks?z?n temizlik yapabilirsiniz. 

  Büyük ve güçlü tekerleri sayesinde, 61 litrelik AS5160'?n manevra kabiliyeti ve dengesi oldukça yüksektir. Çal??ma saati sayac? ve su seviye göstergesi makineye dair bilgileri görmenize yard?mc? olur. 

   • Ta??mas? ve manevras? kolay: Büyük tekerleri sayesinde makine dengesi oldukça iyidir 
   • Kolay ve elveri?li kullan?m: 2 adet güvenlik sviçi 
   • Rahat ö?renilebilen kontrol paneli, kullan?m kolayl??? 
   • Üretken: Çal??ma geni?li?i 51 cm
   • F?rça ve ped tutucusu otomatik tak?l?p ç?kar?labilir
   • Saat sayac?: Makinenizin ne kadar süredir çal??t???n? takip edebilmeniz için 
   • Hazne üzerindeki su seviyesini gösteren ?effaf boru 
   • Üretkenli?i artt?rabilmek için yüksek tank hacmi: 61litrelik temiz su tank?/ 61 litrelik kirli su tank?
   • Güçlü  
   • Dayan?kl?: A??r kulan?ma uygun 79cm alüminyum silici lastik 
   • Aksesuarlar: F?rça, ped tutucu, aküler 12V x2 ve dahili ?arj cihaz?
   • Opsiyonel f?rça s?çratma koruma kiti ile su s?çratma önlenir
   • AS5160T - Sürü? Motorlu Model: 150W sürü? motoru

   Scroll