ATTIX 33  ATTIX 33 profesyonel elektrikli süpürgeler, Nilfisk ?slak&kuru elektrik süpürge yelpazesine tasar?m ve özellik bak?m?ndan yenilkçi standartlar getiriyor.  Yenilenen filtreleme sistemi, artt?r?lm?? performans ve güçlü tasar?m? ile güvenilir ve uzun ömürlü bir çal??ma arkada?? arayan profesyonler için nokta at??? bir üründür. ATTIX 33 daha güçlü emi? gücü, otomatik filtre temizleme sistemi ve bir tak?m di?er faydalar ile birlikte yap? ve in?aat endüstrisi ve di?er endüstrilerin zorlu ?artlar?na dayan?kl?d?r. 

  ATTIX 33, InfiniClean™ otomatik filtre temizleme sistemi sayesinde çal??ma ortam?n?n her zaman güvende kalmas?n? sa?lar. InfiniClean™ otomatik filtre temizleme sistemi ile makine çal???rken emi? gücü kayb?na neden olmaks?z?n ters hava ak?m? kullan?larak filtre belirli zaman aral???nda kendini otomatik temizler. Bu sayede makine haznesi tamamen dolana kadar filtre bak?m?na ihtiyaç duyulmaz, çünkü düzenli aral?klarla filtre kendili?inden temizlenir - çok ince tozlar bile olsa. Y?kanabilir PTFE uzun ömürlü filtresi, toplam servis maliyetlerini ve bak?m maliyetlerini minimuma dü?ürür.

  Kullan?m? ve makineyi ta??mas? kolay - çal??ma sahas? içerisinde makinenin ta??nmas? gerekti?inde - olmas? ATTIX 33'ün di?er öne ç?kan özellikleridir. Tüm modellerde aksesuarlar ve aparatlar için makine üzerinde saklama yerleri vard?r, dolay?s?yla ihtiyac?n?z olan her?ey elinizin alt?ndad?r. 

   • InfiniClean™ - Otomatik filtre temizlik sistemi en az performans kayb? sa?lar
   • Yap??maz membranl? ve en az %99,9 filtreleme verimli y?kanabilir PTFE uzun ömürlü filtre
   • Toz s?n?f? L onay?
   • HEPA filtreleme ile sunulan benzersiz çift filtreli çözüm
   • Çelik tekerlekli ve sa?lam tamponlu dayan?kl? 30 litre hazne
   • Görev esnekli?inde en iyisini sunan MultiFit aksesuar sistemi
   • ?ste?e ba?l? esnek kauçuk bantlar, alet kutusu saklama alan? ve rahat saklama ve ta??ma için ta??ma kolu
   • ?ste?e ba?l? motor so?utma filtresi, egzoz havas? kolektörü ve Uzun ömürlü filtre torbas??


Scroll