DÖNER FIRÇALI HALI SÜPÜRME MAK?NES?    Hal?n?n içine yerle?mi? kirlerin döner f?rças? sayesinde havaland?rarak ve ayn? zamanda güçlü vakumu ile emerek geni? alanlar?n k?sa sürede temizlenmesini sa?lar.

    Kullan?m? kolayd?r. Yüksek temizlik kalitesini ekonomik olarak çözümler.

    Ayr?ca uzun hortum ç?k??? kenar kö?e temizli?i yapman?z? kolayla?t?r?r.

    Özellikle cami hal?lar?n?n temizli?inde tercih edilmektedir.

    Sessiz ve sars?nt?s?z çal???r. Polietilen gövde yap?s? sayesinde her türlü darbelere dayan?kl?, sanayi tipi makinad?rScroll