S?cak - So?uk Sulu Bas?nçl? Y?kama Makineleri  Rottest bas?nçl? y?kama makineleri, dayan?kl? Rottest pompalara sahiptir. 1,5lt ya? haznesine sahip pompalarda ?s?nma ve a??nma minimum düzeydedir. Bu sayede Rottest durmaks?z?n çal???r ve sizi asla yar? yolda b?rakmaz.

   


  Elektrik ?s?tmal? bas?nçl? y?kama makineleri, kapal? alanlarda, kokusuz ve dumans?z kullan?m ?ekli ile her türlü g?da(et, süt ürünleri, meyve ve konserve) i?letmesinin kullan?m? için tasarlanm??t?r. Özellikle yüksek bas?nçl? sisteminden sonra elektrikli ?s?tma sistemi ve kademeli ?s?tma ayarlar? ürünün öne ç?kan özelliklerindendir. Minimum elektrik gücü ile maksimum ?s?tma verimi sa?lan?r ve sabit s?cakl?k elde edilir. Yüksek bas?nçl? pompalar? seramik pistonludur ve motara direkt akupledir. Pompa bas?nc? ve su ak??? by-pass regülatör sisteminden ayarlanabilir olup, su bas?nc? normalin üzerine ç?kt???nda komuta regülatörü güç aktar?m?n? kesip tehlikeleri önler. Ayr?ca elektrik motoru sigorta korumal?d?r. Rottest'in özel 3 kademeli ?s?tma sistemi sayesinde su s?cakl???nda bir dalgalanma olmadan, 30-50-80  derecede s?cak su elde edilebilmektedir. 

   


  Temel Özellikler:

  • 1,5 lt ya? haznesi ile piyasadaki en sa?lam pompa
  • 30 y?l? a?k?n tecrübe
  • IE2 standard?nda enerji verimlili?ine sahip motor
  • Çok yüksek verimli ?s?tma sistemi ile yak?t ekonomisi
  • Su ak??? veya bas?nc?n azalmas? durumunda ?s?tma sistemini durdurma
  • Kimyasal kar???m dozaj enjektör ayarl?
  • Kimyasal/köpük püskürtmeli
  • Tetikli modelde Total Stop özelli?i
  • 12m yüksek bas?nç hortumu


Scroll