So?uk Sulu Bas?nçl? Y?kama Makineleri  Rottest bas?nçl? y?kama makineleri, dayan?kl? Rottest pompalara sahiptir. 1,5lt ya? haznesine sahip pompalarda ?s?nma ve a??nma minimum düzeydedir. Bu sayede Rottest durmaks?z?n çal???r ve sizi asla yar? yolda b?rakmaz.

   


  So?uk sulu bas?nçl? y?kama makineleri farkl? y?kama ihtiyaçlar?n? kar??lamak için yüksek performansl? pompalar ile üretilmi?tir. En a??r ?artlarda çal??maya uygun ürünler tüketicilerin büyük be?enisini kazanm??t?r. Yüksek bas?nç pompalar? seramik pistonlu ve motora direkt akupledir. Pompa bas?nc? ve su ak??? by-pass regülatör sisteminden ayarlanabilir. Su bas?nc? normalin üzerine ç?kt???nda komuta regülatörü motor güç aktar?m?n? keser, tehlikeleri önler, ayr?ca elektrik motor sigorta korumal?d?r.


  Temel Özellikler:

  • 1,5 lt ya? haznesi ile piyasadaki en sa?lam pompa
  • 30 y?l? a?k?n tecrübe
  • IE2 standard?nda enerji verimlili?ine sahip motor
  • Su ak??? veya bas?nc?n azalmas? durumunda ?s?tma sistemini durdurma
  • Kimyasal kar???m dozaj enjektör ayarl?
  • Kimyasal/köpük püskürtmeli
  • Tetikli modelde Total Stop özelli?i
  • 12m yüksek bas?nç hortumu


Scroll