Hakk?m?zda

Hakk?m?zda

 

B?Z K?M?Z ?

Firmam?z kuruldu?u günden bu yana endüstriyel temizlik makinalar? alan?nda hizmet vermektedir. Temizlik makinalar?na dair hem profesyonel teknik servis hizmeti hem de makinalar?n sat?? hizmetlerini gerçekle?tirmekte olan ?irketimiz, özellikle temizlik otomatlar? (binicili tip, itmeli tip, bataryal?, elektrikli), meç, cila makinalar? ve vakum gruplar? üzerine çal??maktad?r. Makinalarda olu?an ar?zalar?, öncelikli ekonomik aç?dan mü?terinin lehine olacak ?ekilde tamirini gerçekle?tirmek ba?l?ca amac?m?zd?r.

M?SYONUMUZ

 

Ürün yelpazemizi sürekli geni?leterek ve hizmet kalitemizi artt?rarak, mü?terilerimizin isteklerini en h?zl? ?ekilde yerine getirmeyi misyon edindik. Misyonumuzun sonucu olarak hedefimiz memnun ve sad?k mü?teri say?m?z? her heçen gün artt?rmak.

 

 

V?ZYONUMUZ

 

Güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir i? orta?? arayan kurumlar ve ki?iler için do?ru adres olma yolunda kendimizi her geçen gün geli?tirerek büyümeye kararl?y?z. Sektrördeki bilinirli?ini "güven" temeli üzerine in?a etmek, bu temelin üzerine kaliteyi, yenilikçi olmay? ve h?zl? çözümlerimizi ekleyerek sa?lam bir yap? ile mü?teri memnuniyetimizi sürekli zirvede tutmay? arzu ediyoruz.

 

 

 

Scroll